Sākumlapa Reģistrācija
Informācija par rēķiniem
Vārds * Uzvārds *
Iela * Pilsēta *
Pasta indekss * Valsts *
E-pasts *
Telefons *
Piegāde
Piegādes veids *
Izveidot kontu:
Reģistrācijas parole * Reģistrēšanās parole vēlreiz *
E-pasts pasūtījumu apstiprināšanai
Pārdošanas noteikumi un nosacījumi
Vispārēja vienošanās
SIA „RB Motors”, reģistrācijas Nr. 40103244560, adrese:Rūpniecības iela 39a, Jelgava, Latvija, turpmāk tekstā RB Motors, nodrošina tīmekļa lapā www.rb24.lv, turpmāk saukta Mājas lapa, pieejamo saturu un sniedz pakalpojumus saskaņā ar zemāk izklāstītajiem noteikumiem un nosacījumiem, piegādes noteikumiem, preču atpakaļatdošanas noteikumiem, citiem noteikumiem un nosacījumiem un darbības politiku, kuras izklāsts ir atrodams Mājas lapā, saistībā ar noteiktām funkcijām, elementiem vai reklāmu, kā arī nodrošina klientu apkalpošanas dienestu, un viss uzskaitītais ir iekļauts šajos noteikumos un nosacījumos (visi kopā saukti par Noteikumiem un nosacījumiem) un ir to sastāvdaļa. Piekļūstot Mājas lapai vai lietojot to, Jūs apliecināt, ka esat izlasījuši šos Noteikumus un nosacījumus, saprotat tos un piekrītat tos ievērot bez ierobežojumiem vai nosacījumiem.
Ja patērētājs, izmantojot Interneta starpniecību, iegādājas www.rb24.lv  Mājas lapā piedāvātos produktus (auto rezerves daļas, aksesuārus, instrumentus, auto ķīmiju), turpmāk tekstā „Preces”,tad šāda savstarpēja vienošanās tiek uzskatīta par Distances līgumu un ir pakļauta tiesību normām, kuras regulē Distances līgumu tai skaitā, bet ne tikai, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 97/7/EEK par patērētāju aizsardzību saistībā ar distances līgumiem, Latvijas Republikas likumam „Patērētāju tiesību aizsardzības likums”, Latvijas Republikas Ministru Kabineta noteikumiem „Noteikumi par distances līgumu”.
Privātums
RB Motors aizsargā fizisko personu pamattiesības un brīvības, it īpaši privātās dzīves neaizskaramību, attiecībā uz fiziskās personas datu apstrādi saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 95/46/EK par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un Latvijas Republikas likumu „Fizisko personu datu aizsardzības likums”.
RB Motors iegūst patērētāja personīgo informāciju, jo tas ir nepieciešams, lai patērētājam nodrošinātu labāko servisa līmeni. Tas ļauj sniegt patērētājam piemērotu pieeju RB Motors Precēm un pievērst uzmanību preču kategorijām, kas visvairāk interesē patērētāju. Jūsu personīgā informācija palīdz mums informēt Jūs par jaunumiem piedāvāto preču klāstā, izpārdošanām un pasākumiem, par kuriem Jūs varētu būt ieinteresēts. Vietnes lapās Jūs varat pasūtīt preci, veikt pieprasījumus un pieteikties informācijas saņemšanai par jaunumiem, izpārdošanām u.c. Jūsu pieprasījuma apstrādei mēs prasām sniegt patērētajam tādu informāciju kā – vārds, adrese, e-pasta adrese, kontakttālrunis, auto valsts reģistrācijas numurs u.c. RB Motors nepieprasa un neapstrādā sensitīvos personas datus.
RB Motors nekad neizmanto un nedalās ar iegūto informāciju, kuru Jūs sniedzat tiešsaistē. RB Motors nepārdod un neizīrē patērētāja kontaktinformāciju citiem tirgus dalībniekiem.
Patērētāja sniegtā informācija palīdz mums īstenot mūsu servisu, apstrādāt patērētāja pieprasījumus, piegādāt preci un sniegt Jums atbalstu.
RB Motors pienākums ir likumā noteiktajos gadījumos izpaust personas datus valsts un pašvaldību amatpersonām. Mēs būsim spiesti atklāt patērētāja personīgo informāciju, kad to pieprasa likums.
RB Motors veic visus iespējamos pasākumus Jūsu personīgās informācijas drošībai, lai aizsargātu to pret zādzību, pazušanu, ļaunprātīgu izmantošanu, kā arī pret nesankcionētu pieeju, atklāšanu, pārveidošanu un bojāšanu.
Ja klientam, kurš pasūtījis un iegādājies produktu Mājas lapā, nav tiesībspējas un vai rīcībspējas, par produkta pasūtījumu un samaksu ir atbildīgs šīs personas likumīgais pārstāvis (piem., vecāki, aizgādņi). Iepriekšminētajā gadījumā pasūtījums nav atsaucams, kā arī veiktā pirkuma maksa nav atmaksājama.
Patērētājs piekrīt personas datu apstrādei.
Informācijas precizitāte
Sniedzot Mājas lapā pieejamo produktu aprakstu, mēs cenšamies būt cik iespējams precīzi. Ja informācijā, kas saistīta ar produktu (apraksts, tehniskā informācija, bilde un tml.) ir notikušas izmaiņas, RB Motors nevar garantēt, ka katru brīdi Mājas lapa ir pilnībā atjaunināta, iekļaujot tajā visu aktuālo informāciju.
Intelektuālais īpašums
Visa šajā Mājas lapā pieejamā informācija un saturs, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar preču zīmēm, logotipiem, servisa zīmēm, tekstu, grafiskām zīmēm, pogu ikonām, attēliem, skaņas ierakstu fragmentiem, datu apkopojumiem un programmatūru, to apkopojumu un izkārtojumu (viss kopā saukts par Saturu), ir RB Motors, mūsu partneru vai licences devēju īpašums, un to aizsargā Latvijas Republikas likumi un citi starptautiski likumi, kas attiecas uz intelektuālā īpašuma aizsardzību, ieskaitot likumus, kas regulē autortiesību un preču zīmju izmantošanu. Bez rakstiskas atļaujas RB Motors piederošo preču zīmju izmantošana jebkādā veidā, neatkarīgi no mērķiem, nav atļauta.
Preces
RB Motors pārdodamās Preces – vieglo auto un komerctransporta rezerves daļas, auto aksesuāri un instrumenti.
Cenu veidošanas politika
Tīmekļa lapā www.rb24.lv visas cenas ir norādītas eiro (EUR) valūtā. Saņemot Jūsu pasūtījumu, kurā norādītā cena atšķirsies no tobrīd tīmekļa lapā norādītās cenas, mēs sazināsimies ar Jums un piedāvāsim iespēju atsaukt pasūtījumu. Ja mēs nespēsim ātri sazināties ar Jums, Jūsu pasūtījums tiks automātiski uzskatīts par atceltu un Jūs saņemsiet atpakaļ visus attiecīgā pasūtījuma ietvaros veiktos maksājumus.
Visām cenām tiek piemērots PVN nodoklis. Atkarībā no piegādes adreses Jūsu pasūtījumam var tikt piemērota papildu sūtīšanas maksa, kas tiks skaidri norādīta pirms maksājuma apstiprināšanas un iekļauta kopējā pasūtījuma cenā.
Piegādes kārtība
Informācijai par pasūtījumu izpildes un piegādes kārtību, kā arī par bezmaksas piegādes noteikumiem un papildu piegādes izmaksām, mēs aicinām jūs iepazīties ar mūsu produktu Piegādes noteikumiem. Veicot pasūtījumu Jūs piekrītat, ka rēķini tiek izrakstīti elektroniski un ir derīgi bez parakstiem. Ja nepieciešama preču pavadzīme drukātā veidā, lūgums par to paziņot sadaļā ‘piezīmes’
Preču atpakaļdošanas noteikumi
Patērētājam ir tiesības atgriezt pasūtīto preci 30 kalendāro dienu laikā, kopš pasūtījuma saņemšanas brīža, par to iepriekš ziņojot un saskaņojot, rakstot uz e-pastu info@rb24.lv, zvanot pa tālruni +371 244 05 844 
Lūdzam ievērot, ka preci var atgriezt, ja tā nav lietota, bojāta, jebkādi ekspluatēta, nav netīra un ir tieši tādā pašā stāvoklī kā saņemšanas brīdī. Preces ar montāžas vai lietošanas pazīmēm var netikt pieņemtas atpakaļ. Precei ir jābūt oriģinālajā iepakojumā, kas nav sabojāts vai sasmērēts.
Lietotāja pienākumi
Piekļūstot Mājas lapai vai lietojot to, Jums ir jāievēro šeit izklāstītie Noteikumi un nosacījumi un Mājas lapā publicētie īpašie brīdinājumi vai norādījumi attiecībā uz piekļuvi vai lietošanu. Jums vienmēr jārīkojas labticīgi un saskaņā ar likumu un paražām. Jūs nedrīkstat veikt jebkādas izmaiņas vai labojumus Mājas lapā, tajā atrodamajā Saturā vai pakalpojumos, kā arī nedrīkstat jebkādā veidā kaitēt Mājas lapas darbībai vai funkcionālajai vienotībai. Neierobežojot citu šajos Noteikumos un nosacījumos minēto punktu vispārīgo raksturu, ja apzināti vai nolaidības dēļ tiek pārkāptas šajos Noteikumos un nosacījumos paredzētās saistības, jūs būsiet atbildīgi par visiem zaudējumiem un kaitējumu, ko šāds pārkāpums var radīt RB Motors, mūsu partneriem vai licenču devējiem.

Atbildība un ierobežošana
Jūs piekrītat, ka atbilstoši visiem piemērojamiem likumiem RB Motors nekādā ziņā nav atbildīgs (pēc līguma, nolaidības dēļ vai uz cita pamata) saistībā ar jebkādu pārtraukumu vai kļūdu, kas radusies, Jums lietojot šo Mājas lapu.
Jūs piekrītat, ka atbilstoši visiem piemērojamiem likumiem RB Motors nekādā ziņā nav atbildīgs (pēc līguma, delikta dēļ (ieskaitot nolaidību) vai uz cita pamata) par:
1.    Pārtraukumu komercdarbībā;
2.    Jebkāda veida kaitējumu vai zaudējumiem, kas radušies saistībā ar uz citām vietnēm vedošu saišu atrašanos mājas lapā vai to izmantošanu;
3.    Kavējumiem vai pārtraukumiem saistībā ar piekļuvi mājas lapai;
4.    Jebkādām neprecizitātēm vai izlaidumiem saturā;
5.    Datu nepiegādāšanu, kļūdainu piegādi, izkropļojumiem, bojāeju vai citām izmaiņām;
6.    Datorvīrusiem, sistēmas avāriju vai atteici, kas var rasties saistībā ar mājas lapas izmantošanu, ieskaitot tādas hipersaites izmantošanu, kas ved uz vai no trešo pušu tīmekļa vietnēm;
7.    Notikumiem ārpus mūsu saprātīgas kontroles.
RB Motors nav atbildīgs par jebkādiem netiešiem, īpašiem, nejaušiem vai secīgiem zaudējumiem (ieskaitot negūtu peļņu), kas saistīti ar Mājas lapu vai tās izmantošanu (vai nespēju izmantot Mājas lapu) no Jūsu puses, neatkarīgi no darbību veida, pēc līguma, vai citu iemeslu dēļ arī tad, ja mēs esam tikuši informēti par šādu zaudējumu rašanās iespējamību.
Pretenzijas autortiesību sakarā
Nextis.cz 2009.-2019. Visas tiesības rezervētas.
Viss šīs Mājas lapas saturs, sarakste (pa elektronisko pastu vai parasto pastu), kā arī mārketinga materiāli, kas ir izmantoti Mājas lapas reklamēšanai trešo pušu resursos, ir RB Motors īpašums. Tās satura reproducēšana vai pārpublicēšana pilnā vai daļējā apjomā ir aizliegta.
Datubāze
Šeit attēlotos datus, it īpaši pilnu datubāzi, kopēt nav atļauts. Ir stingri aizliegts kopēt datus un pilnu datubāzi, kā arī izplatīt to patstāvīgi un/vai iesaistīt šajā procesā trešās personas bez iepriekšējas TecDoc piekrišanas. Jebkura satura neatļauta izmantošana un šo nosacījumu neievērošana ir autortiesību pārkāpums un tiks sodīta.

Strīdu izšķiršanas kārtība
Ja saistībā ar šo Mājas lapu rodas strīds, visas šajos Noteikumos un nosacījumos paredzētās tiesības un pienākumus, kā arī visas darbības to ietvaros regulē Latvijas Republikas likumi tādā apmērā, it kā šie Noteikumi un nosacījumi būtu Latvijā pilnībā noslēgts un pilnībā pildīts līgums.
Līgumslēdzējas puses ar šo apliecina, ka visus strīdus, kas jebkādā veidā attiecas uz Mājas lapas apmeklējumu no jūsu puses, vai rodas saistībā ar šī Distances līguma izpildi, skaidrojumu vai tā darbības izbeigšanu, tās centīsies atrisināt savstarpējās pārrunās.
Ja puses nespēj izšķirt radušos strīdu miermīlīgās pārrunās, tās nodod visus strīdus, domstarpības vai pretenzijas izskatīšanai kādā no Latvijas Republikas tiesām,izņemot, ja Jūs jebkādā veidā esat pārkāpuši vai grasījušies pārkāpt mūsu intelektuālā īpašuma tiesības vai mūsu partneru vai licenču devēju intelektuālā īpašuma tiesības, kad šādā gadījumā mēs varam vērsties jebkurā tiesā pēc tiesas noteikta aizlieguma vai cita piemērota tiesiskās aizsardzības līdzekļa, un Jūs piekrītat pakļauties šādas tiesas ekskluzīvajai jurisdikcijai un lietas izskatīšanai šajā tiesā.
Par strīdus izskatīšanas vietu un kārtību puses ir vienojušās, ievērojot Eiropas Parlamenta Regulas 953/2008 par tiesību aktiem, kas piemērojami līgumsaistībām (Roma I) noteikumus.
Ja starp RB Motors un patērētāju rodas strīds par to, vai noslēgtajā līgumā ietvertie noteikumi ir netaisnīgi, jebkurai no līgumslēdzējām pusēm ir tiesības vērsties šajā punktā noteiktajā tiesā, bet patērētājs ir tiesīgs vērsties arī Patērētāju tiesību aizsardzības centrā, adrese: K. Valdemāra iela 157, Rīga, Latvija, LV – 1013.
Ja starp RB Motors un patērētāju rodas strīds par fizisko personu datu aizsardzības jautājumiem, jebkurai no līgumslēdzējām pusēm ir tiesības vērsties šajā punktā noteiktajā tiesā, bet patērētājs ir tiesīgs vērsties arī Datu valsts inspekcijā, adrese: Blaumaņa iela 11/13-15, Rīga, Latvija, LV – 1011.
Piekrišana saņemt paziņojumus pa e-pastu un uz telefonu
Pieņemot šos Noteikumus un nosacījumus, Jūs piekrītat no mums saņemt paziņojumus, vienošanās, pasūtījumu precizējumus un citas ziņas (kopā saukti „Paziņojumi”) pa e-pastu vai uz mobilo telefonu. Jūs piekrītat, ka pa e-pastu vai pastu nosūtīti paziņojumi atbilst noteikumiem un nosacījumiem, kas piemērojami šādiem rakstiskas saziņas veidiem. Ja jūs nepiekrītat saņemt paziņojumus no šīs Mājas lapas, lūdzu, pārtrauciet izmantot šo tīmekļa vietni un tās pakalpojumus, jo RB Motors nespēj nodrošināt pilnu pakalpojumu klāstu lietotājiem, kas nesaņem paziņojumus no Mājas lapas.
Lūdzu, ievērojiet, ka šajā punktā minētie paziņojumi neattiecas uz izvēles mārketinga informāciju, kuru jūs varat izvēlēties saņemt no Mājas lapas pēc saviem ieskatiem, izņemot gadījumus, kad RB Motors klientu informē par vispārēju akciju e-veikalā, kura attiecās uz visām e-veikala piedāvājuma precēm.
Vispārīgi noteikumi
Jūs piekrītat, ka šie Noteikumi un nosacījumi veido visu starp Jums un RB Motors noslēgto aktuālo vienošanos attiecībā uz šīs Mājas lapas un tās satura lietošanu no Jūsu puses.
RB Motors ir tiesības jebkurā laikā labot un precizēt šos noteikumus, publicējot attiecīgās izmaiņas Mājas lapā un norādot pēdējo izmaiņu veikšanas datumu. Jebkuras šajos Noteikumos un nosacījumos veiktās izmaiņas stājas spēkā uzreiz pēc to publicēšanas. Jūs piekrītat, ka, turpinot lietot Mājas lapu pēc šādu izmaiņu veikšanas, Jūs ar to apliecināt savu piekrišanu visām izmaiņām. RB Motors patur tiesības atcelt vai atsaukt jebkuras ar šiem Noteikumiem un nosacījumiem piešķirtās tiesības. Jums ir jāievēro šāds atsaukums vai izmaiņas no to veikšanas brīža, ieskaitot, ja tas nepieciešams, pārtraucot izmantot Mājas lapu jebkādā veidā.
Nekas no šajos noteikumos teiktā nav iztulkojams kā partnerattiecību vai cita kopuzņēmuma veida nodibināšana starp jums un RB Motors. Gadījumi, kad RB Motors nespēj panākt šo Noteikumu un nosacījumu ievērošanu no Jūsu puses, neietekmē pilnas mūsu tiesības pieprasīt to ievērošanu pirms vai pēc tam. Ja kāds no šo Noteikumu un nosacījumu punktiem piemērojamo likumu ietvaros nav izpildāms vai nav spēkā, vai ar šķīrējtiesas vai tiesas lēmumu tiek atzīts par neizpildāmu vai spēkā neesošu, tas neietekmē šo Noteikumu un nosacījumu spēkā esamību vai piemērojamību kopumā, bet tā vietā šajos Noteikumos un nosacījumos iespēju robežās ir jāveic grozījumi atbilstoši piemērojamiem likumiem tā, lai tie pilnībā atspoguļotu pušu sākotnējo ieceri atbilstoši sākotnējiem Noteikumiem un nosacījumiem.
Nepārvarama vara
SIA „ RB Motors” nav atbildīga par kavēšanos ar saistību izpildi vai to nepildīšanu, vai cita veida neizpildi, kas radusies tādu apstākļu un šķēršļu dēļ, kuri ir ārpus mūsu saprātīgas kontroles, kas ietver, bet neaprobežojas ar streikiem, valdības rīkojumiem, karadarbību vai nacionālā mēroga ārkārtas stāvokli, terorisma draudiem vai terorisma aktiem, vides vai klimata anomālijām, neizpildi no trešo personu puses, traucējumiem interneta savienojumā, kā arī datoriekārtu un programmatūras atteici. Šādu nepārvaramas varas apstākļu gadījumā mēs centīsimies novērst radušos kavējumus pēc iespējas ātrāk.